Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Dobre rzeczy przytrafiają się tym, którzy potrafią czekać.
— Ogród wspomnień
Reposted fromavooid avooid

July 08 2015

8633 b9b3 500
Reposted fromdouble double vianiemaproblemu niemaproblemu
1516 e429 500
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaavooid avooid
9468 0579 500
Reposted fromworst-case worst-case viaavooid avooid
9823 519c
Reposted fromkitana kitana viaavooid avooid
4049 742e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid

July 07 2015

3164 5efa
Reposted fromgreens greens viababyimdreamin babyimdreamin
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
9357 dd15 500
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianiemaproblemu niemaproblemu
Reposted fromoll oll vianiemaproblemu niemaproblemu
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna

July 06 2015

0524 1f3d
Reposted fromLori-rocks Lori-rocks viafakingkrejzi fakingkrejzi
3245 30b6
Reposted fromahameka ahameka viafakingkrejzi fakingkrejzi
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafakingkrejzi fakingkrejzi
7160 cd0d
Reposted frommartynkowa martynkowa viafakingkrejzi fakingkrejzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl